ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 1

- ผลผลิตสูงสุดที่ทำได้มาคือ 10.6 ตัน ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
- ผลผลิตเฉลี่ยในดินร่วนปนเหนียว 8.3 ตัน
- ผลผลิตเฉลี่ยทุกชนิดดิน คือ 6.4 ตัน ครับ
- ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูง โดยให้ปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 28.0 เปอร์เซ็นต์ 

อ้างอิงจากหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับวันที่ 5 กุมภา 2557

นายเบีย บานบัว
Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 088-470-6139 เบอร์แฟกซ์: ---
ตำบลกุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา ประเทศไทย 30330
Powered by Kaset Bay